Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku

Dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2019/2020.

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:

Uprawnieni wnioskodawcy:

rodzic - dokument tożsamości do wglądu

opiekun prawny - dokument tożsamości do wglądu + orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego

opiekun faktyczny - dokument tożsamości do wglądu + zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka. osoba ucząca się - akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica lub od obojga rodziców kserokopię aktu urodzenia dziecka (zupełny odpis aktu urodzenia w przypadku dziecka nieuznanego).

Stan cywilny:

1.separacja - prawomocny wyrok sądu orzekający separację

2. rozwiedziony/a - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód

3. wdowa/wdowiec - akt zgonu współmałżonka

W przypadku zaginięcia współmałżonka- aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu małżonka.

 

Dokumenty dotyczące sytuacji dochodowej i zawodowej wnioskodawcy oraz pełnoletnich członków rodziny:

1. podjęcia pracy/rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych przed rokiem 2018, która trwa do nadal

a)oświadczenie o zatrudnieniu/ rozpoczęciu działalności gospodarczej:

„oświadczam, że dochód osiągnięty w roku 2018 jest za 12 miesięcy i trwa do nadal. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

1.1. rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej przed rokiem 2018

a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2018

2. podjęcie pracy/rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w roku 2018, która trwa do nadal
a) PIT-11 z 2018/ PIT-36 z 2018

b) umowa o pracę/zlecenie/ o dzieło- pierwsza oraz wskazująca pracę do nadal

c) oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej (numer NIP)

2.1. rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej w roku 2018

a) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2018

3. utrata pracy / zakończenie działalności gospodarczej, która trwała w roku 2018 i później
a) PIT-11 z 2018/ PIT-36 z 2018
b) świadectwo pracy/ umowa zlecenie/o dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy o wykonywaniu umowy zlecenia/o dzieło

4. podjęcie pracy/ rozpoczęcie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w roku 2019
a) zaświadczenie o wynagrodzeniu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany- wypełnia pracodawca

4.1. rozpoczęcie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym/ na podstawie karty podatkowej w roku 2019

Dodatkowe dokumenty:

- załącznik ZSR-05 – oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych- dotyczy wszystkich pełnoletnich i niepełnoletnich członków rodziny

- załącznik ZSR-07- o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego

- nakaz płatniczy za rok 2018 (dotyczy osób, które posiadają gospodarstwo rolne)

- zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany

- w przypadku jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny należy dostarczyć przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów za rok 2018 oraz ww. wyrok sądowy / ugodę.

- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci - tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd ustalający świadczenie alimentacyjne.

Nie dotyczy, gdy:

a) drugie z rodziców dziecka nie żyje (akt zgonu);

b) ojciec dziecka jest nieznany (zupełny akt urodzenia);

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

- zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie (zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła)

- zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie o wysokości ponoszonych opłat przez rodzica dziecka- w przypadku umieszczenia dziecka w takiej instytucji

- w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- kserokopia paszportu wszystkich członków rodziny

- w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- kserokopia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja przyznająca status uchodźcy lub karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

- zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia-dla osób starających się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

- zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia w miejscu nauki- dla osób starających się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

- zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym- dla osób starających się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

- zaświadczenie lekarskie- dla osób starających się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka

- zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.

Zaświadczenia należy przedłożyć w oryginale a w przypadku pozostałych dokumentów kserokopię wraz z oryginałem do wglądu.

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:
1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek
3. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:
- datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
- wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
- datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
- datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
- okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

WAŻNE!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4