Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 2014-2020

Utworzono dnia 09.12.2021

Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 3 umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19-00 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku (Partner nr 1 Projektu) informuje o realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na terenie powiatu płockiego w 2022 roku:

 1. Nr Projektu: RPMA.08.01.00-14-i423/21.
 2. Tytuł Projektu: Aktywizacja Osób w wieku 30 lat i więcej pozostawiających bez pracy w powiecie płockim (IV)".
 3. Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock.
 4. Kontakt do biura Projektu: tel. +48 24 267 46 60.
 5. Cel główny Projektu: celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy i ochrona istniejących miejsc pracy w związku z epidemią COVID – 19
  w powiecie płockim.
 6. Cele szczegółowe Projektu: Założenia zostaną osiągnięte poprzez podjęcie działań mających na celu umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycia doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażu oraz uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych bądź nabycia kompetencji w wyniku uczestnictwa w szkoleniach. Wsparcie w ramach projektu będzie również skierowane na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i promowanie samozatrudnienia poprzez dofinansowanie pomysłów osób bezrobotnych na własną firmę.
 7. Grupa docelowa: grupę docelową stanowią 433 osoby (230K, 203M) z następujących kategorii:
  - osoby w wieku 50 lat i więcej,
  - osoby z niepełnosprawnościami,
  - osoby długotrwale bezrobotne,
  - osoby o niskich kwalifikacjach,
  - kobiety.
 8. Kryteria rekrutacyjne: pierwszeństwo będą miały osoby w wieku 30 lat i więcej należące do grup defaworyzowanych, w tym głównie kobiety (ze względu na sytuację na powiatowym rynku pracy oraz bariery jakich doświadczają zarówno w wejściu, jak i funkcjonowaniu na nim).
 9. Szczegółowe warunki udziału w Projekcie: Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
  - mieszkają w województwie mazowieckim (powiat płocki),
  - są osobami w wieku 30 lat i więcej,
  - nie pracują i są zarejestrowane w powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku.
 10. Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia:
  - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - okres realizacji formy wsparcia: styczeń 2022 – grudzień 2022,
  - szkolenia – okres realizacji formy wsparcia: styczeń 2022 – grudzień 2022,
  - staże – okres realizacji formy wsparcia: styczeń 2022 – grudzień 2022.

Przed udzieleniem form wsparcia osoby bezrobotne zostaną objęte:
- pośrednictwem pracy, które będzie polegało na min. informowaniu bezrobotnych o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych z pracodawcami oraz udzielaniu pomocy w uzyskaniu lub/i
- poradnictwem zawodowym w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w przypadku uruchomienia własnej firmy przeprowadzana będzie analiza predyspozycji zawodowych

 1. Miejsce realizacji poszczególnych form wsparcia:
  1) osoby bezrobotne:
  - w centrum Aktywizacji zawodowej – parter (oferty stażu) – tel. 24/267-46-83/84/85
  - w pokoju nr 24 (szkolenia)  - tel. 24/267-46-69,
  - w pokoju nr 22 (wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) – tel.24/267-46-58
  2) pracodawcy:
  - w pokoju nr 21 (wnioski na organizację miejsc odbywania stażu) – tel. 24/267-46-73

 

wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej

plock.praca.gov.pl

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5