Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku

Drobińska 19, 09-230 Bielsk

 

RODO

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku, reprezentowany przez Kierownika, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr tel.: (24)265 01 20, pocztą elektroniczną: gops@bielsk.pl lub pisemnie pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Drobińska 19, 09-230 Bielsk.
 2. Administrator wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.gops@bielsk.pl lub pisemnie pod adresem Administratora.
 3. Pana/Pani dane osobowe i/lub dane osobowe osób, nad którymi sprawuje Pan/Pani opiekę  prawną będą przetwarzane w celu:
 •  realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, które dane dotyczą lub innej osoby fizycznej- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO;

w związku z:

 • ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 • ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
 • ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna;
 • ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;
 • ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny;
 • ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;
 • ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne;
 • ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym;
 • ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego.

 

 • wykonania umowy zawartej z Panią/Panem -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pana/Pani dane osobowe i/lub dane osobowe osób, nad którymi sprawuje Pan/Pani opiekę  prawną mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami  danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru  danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, tj.: służbom, organom administracji publicznej, sądom,
  prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom -w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych.
 • podmioty, które przetwarzają  dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pana/Pani dane osobowe i/lub dane osobowe osób, nad którymi sprawuje Pan/Pani opiekę  prawną będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy:
  00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

Informacje

Liczba wyświetleń: 322
Utworzono dnia: 27.04.2021

Historia publikacji

 • 27.04.2021 10:05, Administrator
  Edycja strony: RODO
 • 27.04.2021 10:04, Administrator
  Dodanie strony: RODO