Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja do projektu „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”

Utworzono dnia 08.12.2020

Informujemy, że w związku z realizacją umowy nr RPMA.09.01.00-14-c063/19 z dnia 23.08.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. „Partnerstwo dla sukcesu społeczno - zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partner Wiodący w Projekcie) wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku (Partner nr 1 w Projekcie) oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bulkowie (Partner nr 2 w Projekcie) w okresie od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r. planuje przeprowadzenie rekrutacji uczestników do II edycji projektu.

Uczestnikami w projekcie mogą być:

1. Po stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku (Partnera Wiodącego):
15 osób  przebywających  w pieczy zastępczej  lub opuszczających  pieczę zastępczą oraz 10 osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu płockiego.

2. Po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku (Partnera nr 1): 10 osób
w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością.

3. Po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie (Partnera nr 2): 10 osób
w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością.

 

Grupy osób, do których kierowane jest wsparcie:

 1. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. osoby z niepełnosprawnością,
 3. osoby korzystające z PO PŻ.

 

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby z jednej lub kilku
z niżej wymienionych grup:

 1. Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia;
 2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 3. Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

Rekrutacja odbędzie się:

-   w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku dla osób  przebywających  w pieczy zastępczej  lub opuszczających  pieczę zastępczą oraz osób
z niepełnosprawnością z terenu powiatu płockiego.

- w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku dla osób
w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku,

 

- w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie dla osób
w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie.

 

Zapraszamy potencjalnych kandydatów na uczestników projektu do udziału w projekcie
i możliwości skorzystania z form wsparcia w ramach projektu takich jak:

 1. Diagnoza predyspozycji i potrzeb uczestników, kontrakt socjalny, ścieżka reintegracji.
 2. Warsztaty z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego.
 3. Szkolenia lub/i kursy zawodowe.
 4. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
 5. Piknik integracyjny.
 6. Warsztaty z zakresu autoprezentacji.

 

Okres realizacji II edycji projektu: od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

 

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w:

-  siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku lub pod numerem telefonu:
24 267 68 28,

- siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku lub pod numerem telefonu:

24 265 01 21,

- siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie lub pod numerem telefonu:

24 265 20 13.

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28